Paychecked in Transport

Het keurmerk PayChecked in Transport is geïnitieerd door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Evofenedex. Met het keurmerk laat u als transport- of logistiek bedrijf zien dat u uw personeel op de juiste wijze beloont en dat er afspraken zijn gemaakt over beloning verder in de keten. Het keurmerk is bestemd voor in Nederland gevestigde vervoersbedrijven die personeel in dienst hebben.

Paychecked in Transport: waarom?
Aanleiding voor TLN en Evofenedex om het keurmerk te lanceren is de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Kern van de WAS is dat opdrachtgevers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet juist belonen van hun eigen medewerkers of medewerkers van opdrachtnemers (ketenaansprakelijkheid loon). Natuurlijk willen opdrachtgevers dat risico voorkomen. Het keurmerk PayChecked in Transport helpt opdrachtgevers bij de selectie van een vervoerder of transporteur.

Paychecked in Transport en Normec FLC
Namens keurmerkorganisatie PayChecked in Transport toetst Normec FLC op onafhankelijke wijze of uw bedrijf voldoet aan de normen die zijn vastgelegd in de normenset. Dit doen wij periodiek en deels steekproefsgewijs doorgaans eenmaal per twee jaar. Bij bedrijven die een PayChecked in Transport keurmerk (willen) voeren, controleert Normec FLC met name op:

identiteit van de onderneming | afhandeling van klachten door het bedrijf | contracten | loonadministratie | naleving cao beroepsgoederenvervoer

Paychecked in Transport: goed om te weten
Transport en logistiek is de eerste sector met een keurmerk voor een juiste beloning in de gehele keten. Het bezitten van het PayChecked in Transport keurmerk geeft bedrijven een betrouwbare uitstraling. Maar het doet meer. Dit keurmerk is een katalysator voor transparantie van de gehele logistieke keten. Bedrijven met het keurmerk doen namelijk graag zaken met andere bedrijven die het keurmerk bezitten. Zodoende ontstaat er een steeds groter wordende club van betrouwbare bedrijven op de Nederlandse transportmarkt.